Sürdürülebilir Kalkınma

1.       Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevresel Göstergeler

Atmosfer            İklim değişikliği                                              -Sera gazı emisyonları
                               Ozon tabakasının bozulması      -Ozona zarar veren madde tüketimi
                               Hava kalitesi                                     -Kentlerde hava kirliliğinin yoğunlaşması

Toprak                 Tarım                                                   -Ekilebilir alanlar, gübre, GDO kullanımı,kimyasalların kullanımı..
Ormanlar                                           -Ormanlık arazi yüzdesi
Çölleşme                                           -Çölleşmeden etkilenen alanlar
Kentleşme                                        -Alanların giderek fazlalaşması

Okyanuslar,
denizler ve kıyılar  
Kıyı Bölgeleri                                    -Bölgelerde yaşam
Balıkçılık                                             -Aşırı avlanma, önemli türlerin av oranları

Su                          Su miktarı
                               Su kalitesi

Biyolojik çeşitlilik
                               Ekosistem
                               Türler
                                              
2.       Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekonomik Göstergeler

Ekonomik yapı
                               Ekonomik performans                 -PPP
                                                                                              -GDP’nin yatırımlara oranı

                               Ticaret                                                 -Mal/hizmette ödeme dengesi
Tüketim ve Üretim
Kalıpları
                               Mali durum                                       -Borçların GDP’ye oranı
                               Malzeme tüketimi                         -İthalat/ihracat dengesi
                               Enerji kullanımı                                               -Kişi başına enerji tüketimi
                                                                                              -Yenilenebilir enerji kalıpları
                                                                                              -Verimli enerji kullanımı
                                               Atık yönetim&üretim                   -Tehlikeli atıklar
                                                                                                              -Geri dönüşümlü atık kullanımı

3.       Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal Göstergeler
Eşitlik
                               Fakirlik                                                -İşsizlik
                                                                                              -Gelir eşitsizliği

                               Cinsiyet eşitliği                                               -Kadın/erkek eşitliği
                                                                                              -Ücret/mevki eşitliği
Sağlık
                               Beslenme durumu                         -Çocuklar, yetiştin ve yaşlılar
                                                                                              -Obezite
                               Hijyen koşulları
                               İçme suyu
                               Sağlık hizmetleri                             -Temel sağlık hizmetleri
                                                                                              -Doğum kontrol
Eğitim
                               Eğitim düzeyinin geliştirilmesi
                               Okur-yazarlık                                    -Yetişkin okur-yazar oranı
Barınma             
                               Kişi başına yaşam alanı
Güvenlik
                               Suç oranları
Nüfus
                               Nüfus oranları ve artışı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım